The Baarle Enclaves


Baarle-Nassau / Baarle-Hertog is a complicated mixture of Dutch and Belgian enclaves and exclaves. In 1843 a Dutch-Belgian boundary-committee couldn't demarcate a clear borderline. So they decided to establish from each piece of land between bordermarker 214 (south of Tilburg) and 215 (south of Breda) its nationality. On this page a bit of history. The Dutch proceedings are not translated.

The DETAILED MAPS of the enclaves are shown HERE


grenzen in Baarle-NassauThe municipality of Baarle-Hertog (748 ha) is Belgian and consists of the village Zondereigen in Belgium en 22 enclaves on Dutch territory. The municipality of Baarle-Nassau (7638 ha) is Dutch and consists of the village Baarle-Nassau with 7 exclaves in the center (enclaves within the Belgian enclaves), one enclave in Zondereigen and the villages Castelré and Ulicoten.

The name Baarle was first mentioned in 922. In the 12th century the area was under control of Godfried van Schoten, Lord of Breda. Dirk VII, Duke of Holland, disputed the rights of Count Hendrik I of Brabant to the land south of Breda.
In 1198 Godfried van Schoten gave this area to Count Hendrik I of Brabant, who returned it immediately as a loan. With this act Godfried recognized the rights of the Count and prevented a war with Duke Dirk VII of Holland. Besides this loan, Godfried received a vast amount of land as a reward and so Baarle under Breda was born. The Count himself kept the inhabited taxpaying pieces: Baarle van de Hertog (= Baarle of the Count) or Baarle-Hertog.
In 1404 Engelbert I van Nassau got hold of Breda and so Baarle under Breda became Baarle-Nassau. After the treaty of Münster in 1648 Breda and therefore also Baarle-Nassau became part of the northern Netherlands. Baarle-Hertog, being a part of the Barony of Turnhout, was joined with the southern Netherlands.

grenspaal in baarle-nassauIn 1843 the borderline between the Netherlands and Belgium was described in the Treaty of Maastricht. The border between bordermarkers 214 and 215 couldn't be established for a length of 50 kilometers. An agreement was made instead which stated the Dutch or Belgian nationality of 5732 pieces of ground.
On april 26th 1974 Belgium and the Netherlands signed an agreement in Turnhout to make the actual borderlines the official border between bordermarkers 214 and 215. Afterwards one field was discovered (south of the village of Ulicoten) being not assigned to either Belgium or the Netherlands. In 1995 this field became part of Belgium as the 22th enclave of Baarle-Hertog. The municipal borders were declared to be the official state boundaries.

In the seventies a bordermarker copy was placed in the center of Baarle-Nassau to commemorate this agreement. On the front is placed 214 and 215, on the back "anno 1198", on the sides the Dutch and Belgian lions.


The 22th enclave visited

This enclave was assigned to Belgium in 1995. In february 2003 we visited this field south to the village of Ulicoten. It's about 1/3 of a larger rectangular field en there's no indication whatsoever about the enclave-status. An older dutch topo was wrong in marking H22. But we relied on information of Brendan Whyte: "It is not the square of forest it is marked on. On the NE side of what is shown as Withhagen are two rectangular fields, one with a small bridge over the drain that lines their NE side. The easternmost of these two fields is the true location of withagen, which occupies the northern third of this easternmost field, in other words the portion of the field between the 'a' and 'g' in the word Withagen on the map 50B Breda." On the picture (seen from north-east to south-west) the enclave is indicated by red lines.
But recently I learned  that the actual enclave is in the field left to this one.

In november 2007 Peter Dirven from www.grensmarkeringen.be informed me that a more recent topo of Baarle marked a different field as being H22.
So I checked this with the cadastral maps in Brendan's Whyte's "Én territoire Belge at à Quarante Centimètres de la Frontière": an historical and documentary study of the Belgian and Dutch enclaves of Baarle-Hertog and Baarle-Nassau" and concluded that the new map is correct. On the picture above H22 is thus situated at the field left to what is indicated.


And here we see the correct outline of H22 (nov. 2008)

The quadripoint H1-H2

In Baarle there's a special point, a so-called quadripoint. At a tripoint, three countries meet at 1 point. while at a quadripoint four borderlines meet. The Belgian enclaves H1 and H2 in Baarle meet each other at 1 point. There only two other 'bi-national quadripoints' in the world: the Austrian semi-enclave of Jungholz in Germany (connected to Austria at 1 point) and a simular case in Bangladesh with a semi-enclave in India. An other name for such a point is 'boundary cross'.
'Real' quadripoints (involving four different countries) don't exist (anymore).
In february 2003 we visited this place and it appeared well recognizable in the landscape. De Belgian fields had another type of crops. On the apparent quadripoint-spot there was a metal pipe stuck in the ground which we assumed to be a kind of bordermarker. There were no others in the vicinity and it was definitely no drainage pipe or like. If this is the REAL quadripoint, only a land-surveyor could tell.


Het proces-verbaal (the proceedings)

PROCES-VERBAAL VAN ERKENNING DER JUISTE GRENZEN TUSSCHEN DE GEMEENTEN BAARLE-NASSAU, PROVINCIE NOORD-BRABAND EN BAARLE-HERTOG, PROVINCIE ANTWERPEN.

In het jaar achttien honderd zes en dertig den negen en twintigsten dag der maand November.
Wij ondergeteekenden ADRIAAN NORBERT VAN GILS, burgemeester en
ADRIAAN VAN BAAL, schepen der gemeente Baarle-Nassau, ten eenre, en
REMIGIUS VAN LIER, burgemeester en JAN BAPTIST VAN DIJCK, schepen
der gemeente Baarle-Hertog, ter andere zijde, geadsisteerd door CORNELIS GöLLNER, secretaris der gemeente BAARLE-NASSAU en JACOBUS JOSEPHUS LIEBRECHTS, secretaris der gemeente Baarle-Hertog.
Ten gevolge wederzijdsche bekomen last van hoogere autoriteiten, ten einde de juiste grenzen tusschen de bovengemelde gemeenten van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog te bepalen, om alzoo tot eene geregelde verhouding der grondbelasting voor de beide opgemelde gemeenten te kunnen komen, gaan wij over tot eene, zooveel mogelijk juiste herkenning van de van ouds bestaan hebbende grensscheiding tusschen de geënclaveerde perceelen in opgemelde gemeenten onder de navolgende van wederzijde overeengekomen en goedgevonden bepalingen als volgt:

1en.

Zal tot leiddraad van het werk worden gebruik gemaakt van de oorspronkelijke kadastrale legger en aanwijzende tableau (gedateerd 21 October 1832) alsmede van de daarbij behoorende kadastrale plans van de gemeente Baarle-Nassau, ter Secretarie van die gemeente berustende, in welke stukken de beiden in den hoofde dezes vermelde gemeenten, voor het grootste gedeelte zijn opgenomen.

2en.

Van de aanwijzende tafels en daarbij behoorende kadastrale plans van de gehuchten Castelré en Zondereigen, waarin het overige gedeelte der beiden opgemelde gemeenten volkomen is vervat en ter effectueering van dit werk, door de Hoofd-Administratie van het Kadaster in de Provincie Noord-Braband, tot dat einde is verstrekt.

3en.

Zullen geraadpleegd worden de leggers der grondeigendommen van bovengemelde beiden gemeenten van den jare 1699 en 1700.

4en.

Zullen van de eigenaren der geënclaveerde gronden, zooveel mogelijk bewijzen van eigendom gevorderd worden, ten einde zoowel het wezentlijke territoir als de ware grootte van ieder perceel te kennen.

5en.

Zullen bij alle operatiën op het terrein de oudste en ter goeder naam staande ingezetenen der beiden bovengemelde gemeenten en wel voornamelijk de oudste tiendpachters worden geroepen, als zijnde door wederzijdsche partijen erkend, deze het beste met het territoir bekend te zijn.

6en.

Zullen partijen bij het ontmoeten van zoodanige perceelen, voor welker grenslijnen alle opspooring vruchteloos blijft en derhalven een verschil van meening te weeg brengt, dezelven naar beste wete en in der minne, doch altijd zoo veel mogelijk in het bijzijn en de goedkeu-ring van den eigenaar vereffenen.
Aldus wordt begonnen met:

Sectie A,
genaamd de Reuth en Strumpten.


De perceelen van en met nummer 1 tot en met n0. 301 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.
Door het bestuur der gemeente Baarle-Hertog wordt beweerd, dat in de perceelen n0. 302 en 303 - 80 roeden plaatselijke maat, behoorende aan de gemeente Baarle-Hertog, begrepen is en waarvan aan hunne zijde altijd de lasten zijn betaald; deze voordragt tot nog toe niet volkomen bewezen zijnde, zoo worden deze perceelen bij het sluiten van dit proces-verbaal, tot nadere justificatie voor onafgedaan gehouden. De perceelen van en met n0. 304 tot en met n0. 797 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.
De perceelen n0. 798 en 799 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog. De perceelen van en met n0. 800 tot en met n0. 844 zijnde het einde der Sectie A, behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie B,
genaamd Ulicoten.


De perceelen van en met nummer 1 tot en met n0. 615 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.
De perceelen n0. 616, 617 en 618 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.
Van het perceel n0. 619 groot 0.48.90, behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.18.00 behoort aan de gemeente Baarle-Hertog 0.30.90.
De perceelen van en met nummer 620 tot en met n0. 667, zijnde het einde der Sectie B behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie C,
genaamd Baarle-Nassau.

De perceelen nummer 1, la en 2 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.
Van het perceel n0. 3 groot         0.17.50
behoort aan de gemeente Baarle-Nassau        0.11.60.
" aan de gemeente Baarle-Hertog        0.05.70.
Van het perceel n0. 4 groot         0.23.60
behoort aan de gemeente Baarle-Nassau        0.12.40.
" aan de gemeente Baarle-Hertog        0.11.40.
              ------- -------
  totaal . . .     0.41.10. 0.41.10

Het perceel n0. 5 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 6 groot 0.12.10 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassan 0.09.50 huis en sch.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.02.60 erf.

De perceelen van en met nummer 7 tot en met n0. 14 behooren tot de gemeente Baarle-Nassan.

De perceelen van en met n0. 15 tot en met n0. 25 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 26 groot 0.74.70 behoort
aan de gemeente Baarle -Nassau 0.37.35.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.37.35.

Het perceel n0. 27 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 28, groot 1.71.90 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassan 0.71.90.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.00.00.

Het perceel n0. 29 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 30, 31 en 32 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 33 en 34 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het huis staande op het perceel n0. 35 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog, doch van de erf van het perceel n0. 35 en van het perceel n0. 36 behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.08.70. enaan de gemeente Baarle-ilertog 0.05.90.

De perceelen van en met n0. 37 tot en met n0. 40 behooren tot de
gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 41, groot 4.08.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassan 3.14.10
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.94.10

De perceelen van en met n0. 42 tot en met n0. 46 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog en de perceelen n0. 47, 48 en 49 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 50, 51 en 52 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 53 behoort tot de gemeente Baarle-Nassan.

De perceelen van en met n0. 54 tot en met n0. 67 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 68 groot 0.22.70 behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.08.00, staande hierop de schuur, aan de gemeente Baarle-Hertog 0.14.70 staande hierop huis en schop.

De perceelen van en met n0. 69 tot en met n0. 81 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 82 groot 0.09.10 behoort aan de gemeente Baarle-Nassau, een gedeelte der schuur en erf groot 0.01.30. gemeente Baarle-Hertog, huis, schop restant schuur en erf 0.07.80.

Het perceel n0. 83 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 84 groot 2.73.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.22.60,
gemeente Baarle-Hertog 2.50.40. Betrekkelijk de enclaves van de perceelen n0. 82 en 84, bestaat een onderhandsch koopcontract van den 9n Mei 1812, behoorlijk geregistreerd te Breda den 30n Junij daaraanvolgende.

De perceelen van en met n0. 85 tot en met 89 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 90 en 91 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 92 tot en met n0. 97 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 98 groot 0.75.50 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassan 0.57.00. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.18.50.

De perceelen n0. 99 en 100 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 101 en 102 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 103 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 104 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 105 tot en met n0. 109 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 110, 111 en 112 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 113 tot en met n0. 118 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 119 en 120 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 120a behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 121 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 122 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 123 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 124 en 125 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 126 groot 0.99.50 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassan 0.56.50.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.43.00.

Het perceel n0. 127 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 128 tot en met n0. 142 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 143 groot 2.81.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.37.30. aan de gemeente Baarle-Hertog 1.44.00.

De perceelen van en met n0. 144 tot en met n0. 149 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 150 tot en met n0. 157 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 158 groot 1.14.00 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.80.00. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.34.00.

Van het perceel n0. 159 groot 0.79.80 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.52.30. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.27.50.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van deeling gepasseerd voor Schout en Schepenen der gemeente Baarle-Hertog van den 3n Julij 1767

Het perceel n0. 160 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 161 en 161a behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 162 tot en met n0. 175 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Het perceel n0. 176 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 177, 178 en 179 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 180 groot 0.73.30 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.36.65. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.36.65.

De perceelen n0. 181 en 182 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 183 groot 8.03.40 behoort
aan de gemeente Baarie-nassau 6.42.40. aan de gemeente Baarle-Hertog 1.61.00.

Van het perceel n0. 184 oorspronkelijk groot 1.37.30 doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.46.60 behoort aan:
de gemeente Baarle-Nassau 0.59.90.
de gemeente Baarle-ilertog 0.86.70.

Van het perceel n0. 185 groot 0.69.00 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.25.10.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.43.90.

Van het perceel n0. 186 groot 1.07.60 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.73.60.
aan de gemeente Baarle~Hertog 0.34.00.

De perceelen van en met n0. 187 tot en met n0. 195 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 196 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 197 tot en met n0. 206 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 207 en 208 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 209 groot 0.30.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.15.00. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.1.5.00.

De perceelen van en met n0 210 tot en met n0. 275 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 276 groot 1.68.00 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.58.20. aan de gemeente Baarle-Hertog 1.09.90.

De perceelen n0. 277 en 278 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 279 groot 0.06.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.01.70. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.04.60.

Van het perceel n0. 280 groot 0.15.70 behoort aan de gemeente Baarle-Nassau 0.14.00 staande hierop huis, schuur en brouwerij.
Gemeente Baarle-Hertog 0.01.70 erf.

De perceelen van en met n0. 281 tot en met n0. 296 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 297 tot en met n0. 301 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 302 tot en met n0. 331 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 332 tot en met n0. 335 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 336 tot en met 341 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 342 tot en met 346 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 347, 348 en 349 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 350 tot en met n0. 356 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 357 groot 2.21.70 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.58.00 aan de gemeente Baarle-Hertog 1.63.70

Van het perceel n0. 358 groot 1.47.60 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.42.40 aan de gemeente Baarle-Hertog 1.05.20

De perceelen van en met n0. 359 tot en met n0. 366 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 367 tot en met n0. 379 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met no. 380 tot en met 394 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 395 groot 2.61.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.16.00
aan de gemeente Baarle-Hertog 2.45.20

Van het perceel n0. 396 groot 1.54.90 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.88.70
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.66.20

De perceelen van en met n0. 397 tot en met n0. 415 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 416 groot 2.55.00 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.50.00
aan de gemeente Baarie-Hertog 2.05.00

Tot het perceel n0. 417 groot 0.62.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.59.00
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.03.00

De perceelen van en met n0. 418 tot en met n0. 442 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen no. 443, 444, 445 en 446 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 447 oorspronkelijk groot 1.61.60 doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.55.70 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.57.50. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.98.20.

De perceelen n0. 448 en 449 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 450 en 451 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 452 groot 2.02.70 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.49.80. aan de gemeente Baarle-Hertog 1.52.90.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van publiek
verkoop gehouden door den ontvanger der domeinen te Breda d.d. 27
Februari 1817.

Het perceel no. 453 behoort tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 454 groot 1.94.30 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 1.03.00. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.91.30.

Van het perceel n0. 455 groot 2.59.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.76.40. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.83.00.

De perceelen n0. 456, 457 en 458 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 459 groot 1.45.10 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.72.55. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.72.55.

De perceelen van en met n0. 460 tot en met n0. 466 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 467 groot 0.27.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.09.50. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.17.70.

De perceelen n0. 468, 469, 470 en 471 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 472 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 473 tot en met n0. 566 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 567 groot 5.41.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 3.51.60.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.89.80.

De perceelen n0. 568 en 569 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perseel n0. 570 groot 2.14.50 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.60.00.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.54.50.

De perceelen n0. 571, 572, 573 en 574 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 575, 576, 577, 578 en 579 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 580 groot 3.57.00 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.78.00. aan de gemeente Baarle-Hertog 2.79.00.

De perceelen van en met n0. 581 tot en met 657 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 658, 658a en 659 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen 660 en 661 zijnde het einde der sectie C behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Sectie D,
genaamd Klein Bedaf.


De perceelen van en met n0. 1 tot en met n0. 20 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 21 groot 1.78.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.43.40. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.35.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop, gepasseerd voor I. P. VAN GILSE, Maire der gemeente Baarle-Hertog den 2n Maart 1787.

Het perceel n0. 22 behoort tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 23 groot 1.10.90 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.80.90. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.30.00.
De enclaves in dit perceel, zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-nassau den 3n Augustus 1807.

De perceelen van en met n0. 24 tot en met n0. 31 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Het perceel n0. 32 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 33, 34 en 35 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 36 groot 1.36.70 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 1.01.80. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.34.90.

De perceelen n0. 37, 38, 39, 40 en 41 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen n0. 42 en 43 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 44, 45, 46, 47 en 48 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 49 oorspronkelijk groot 1.02.80, doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.07.30 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.63.59.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.43.80.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-Nassau den 12n November 1806, alsmede in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris J. B. Mermans te Turnhout den 3n November 1806.

De perceelen n0. 50 en 51 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 52, 53 en 54 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen n0. 55, 56 en 57 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 58, 59 en 60 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 61 groot 1.50.10 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.31.00.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.19.10.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid, in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau den 29n Maart 1816.

De perceelen van en met n0. 62 tot en met n0. 78 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 79 groot 0.83.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.48.50.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.34.70.

De perceelen van en met n0. 80 tot en met n0. 86 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 87 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 88 groot 1.35.20 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.18.20. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.17.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-nassau den 10 October 1816.

De perceelen van en met n0. 89 tot en met n0. 401 zijnde het einde der Sectie D behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Sectie E,
genaamd den Heikant.


De perceelen n0. 1, 2, 3, 4 en 5 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 6, 7, 8 en 9 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 10, 11, 12 en 13 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 14 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 15 groot 1.00.40 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.80.40. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.20.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau den 4n Januari 1821.

Het perceel n0. 16 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 17, 18 en 19 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 20 behoort tot de gemeente Baarle-nassau.

Van het perceel n0. 21 groot 2.54.40 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 2.32.80. aan de gemeente Baarie-Hertog 0.21.60.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van deeling, gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-nassau den 4n Maart 1803.

De perceelen van en met n0. 22 tot en met n0. 210 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 211 en 212 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 213 tot en met n0. 439 zijnde het einde der Sectie E, behooren aan de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie F,
genaamd De Reth.


De perceelen van en met n0. 1 tot en met n0. 9 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 10 groot 2.42.12 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 1.38.02.
aan de gemeente Baarle-Hertog 1.04.10.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop, gepasseerd voor ADRIAAN VAN HOOYDONK en Schepenen van Baarle-Hertog den 23n April 1796.

De perceelen van en met n0. 11 tot en met n0. 20 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 21 oorspronkelijk groot 1.48.30, doch bij eene latere verificatie bij het kadaster bevonden groot te zijn 1.60.70 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.99.70. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.61.00.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-nassau den 10n Augustus 1818.

De perceelen n0. 22 en 23 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 24 tot en met n0. 93 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 94 groot 2.46.30 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.20.30. aan de gemeente Baarle-Hertog 2.26.00.

De perceelen n0. 95, 96 en 97 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 98, groot 5.51.60 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.08.70. aan de gemeente Baarle-Hertog 5.42.90.

Van het perceel n0. 99 groot 1.27.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.67.20 aan de gemeente Baarle-Hertog 0.59.80.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop
gepasseerd voor Schout en Schepenen van Baarle-nassau den 11n Augustus 1805.

De perceelen van en met n0. 100 tot en met n0. 105 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 106 groot 1.01.30 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.08.00. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.93.30.

De perceelen van en met n0. 107 tot en met n0. 118 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 119 groot 1.98.00 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 1.24.60. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.73.40.

Van het perceel n0. 120 groot 1.53.90 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.01.90. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.52.00.

De perceelen n0. 121, 122, 123 en 124 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 125 groot 0.95.50 behoort
aan de gemeente Baarle.Nassau 0.91.10. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.04.40.

De perceelen van en met n0. 126 tot en met n0. 134 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 135 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 136, 137, 138 en 139 behooren tot de gemeente Baarle -Nassau.

Van het perceel n0. 140 groot 1.11.00 behoort
aan de gemeente Baarle-Naseau 0.55.50. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.55.50.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van deeling,
gepasseerd voor den notaris G. A. HENDRIKX te Baarle-nassau den 26
Januari 1830.

De perceelen van en met n0. 141 tot en met n0. 251 zijnde het einde der Sectie F behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Sectie G,
geaaamd de Tommel.

De perceelen van en met n0. 1 tot en met n0. 17 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 18 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 19 tot en met n0. 67 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 68 tot en met n0. 73 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 74 groot 2.10.50 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 1.22.40. aan de gemeente Baarle-Hertog 0.88.10.

De perceelen n0. 75, 76, 77 en 78 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 79 en 80 behooren tot de gemeente Baarle-nassau, blijkens koopakte gepasseerd voor den notaris C. A. HENDRIKX te Baarle-Nassau, d.d. 26 Augustus 1831 en 7 April 1834.

Van het perceel n0. 81 groot 2.95.10 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 1.85.70. aan de gemeente Baarle-Hertog 1.09.40.

De perceelen n0. 82, 83, 84 en 85 behooren tot de gemeente Baarie-Hertog.

Van het perceel n0. 86 groot 5.35.80 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.89.10. aan de gemeente Baarle-Hertog 4.46.70.
De enclaves in dit perceel zijn aangeduid in eene akte van verkoop
gepasseerd voor Stadhouder en Schepen van Baarle-Hertog d.d. 29
juli 1793.

Het perceel n0. 87 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Van het perceel n0. 88 groot 0,18.40 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.04.00. Waarop staat de schuur.
aan de gemeente Baarle-Hertog 0.14.40. Waarop staat huis en schop.

De perceelen no. 89, 90 en 91 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 92 tot en met n0. 107 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 108 tot en met n0. 139 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 140 groot 1.59.60 behoort
aan de gemeente Baarle-nassau 0.57.00. aan de gemeente Baarle-Hertog 1.02.60.

De perceelen van en met n0. 141 tot en met n0. 150 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 151 tot en met n0. 201, zijnde het einde der Sectie G behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

Sectie H,
genaamd de Eikelenbosch.

De perceelen van en met n0. 1 tot en met n0. 50 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 51 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 52 tot en met n0. 68 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 69 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 70 tot en met n0. 447 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau, zijnde van de perceelen n0. 97 en 98, begrepen in de zooeven genoemde Serie, ten bewijze dat dezelve tot de gemeente Baarle-Nassau behooren, een vestbrief vertoond, gepasseerd Voor den Heer officier en schepenen in Baarle-Nassau op den 26 Mei 1781.

Het perceel n0. 448 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 449 tot en met n0. 509 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 510, 511, 512 en 513 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Van het perceel n0. 514, groot 0.08.86 behoort
aan de gemeente Baarle-Nassau 0.01.40, waarop staat de schuur.
  aan de gemeente Baarle-Hertog 0.07.46 id. huis en erf.

Het perceel n0. 514a behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 515 tot en met n0. 544 zijnde het einde der Sectie H, behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Sectie A,
genaamd Castelré.

De perceelen van en met n0. 1 tot en met n0. 731 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen van en met n0. 732 tot en mett n0. 747 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 748 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 749 tot en met n0. 756 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 757 tot en met n0. 763 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 764, 765, 766 en 767 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 768 tot en met n0. 904, zijnde het einde der sectie A Castelré, behooren aan de gemeente Baarle-nassau.


Sectie A,
genaamd Zondereygen.

Het perceel n0. 1 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 2 en 3 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 4 en 5 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 6 tot en met n0. 61 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 62 tot en met n0. 67 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen van en met no. 68 tot en met n0. 77 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 78 tot en met n0. 90 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 91 en 92 behooren tot Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 93 tot en met n0. 111 behooren tot Baarle-nassau.

Het perceel n0. 112 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel no. 113 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Pe perceelen van en met n0. 114 tot en met n0. 126 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 127 en 128 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 129, 130 en 131 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 132 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 133 tot en met n0. 215bis behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 216 tot en met n0. 224 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen van en met n0. 225 tot en met n0. 593 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 594, 595, 596 en 597 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

Het perceel n0. 598 behoort tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 599 en 600 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen n0. 601 en 602 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 603 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 604 tot en met n0. 631bis behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 632, 633, 634 en 635 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen n0. 636, 637, 638 en 639 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen no. 640, 641, 642 en 643 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 644 tot en met n0. 665 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen n0. 666, 667 en 668 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 669 tot en met n0. 675 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.


De perceelen n0. 676, 677, 678 en 679 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen n0. 680, 681 en 681bis behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 682 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 683 tot en met n0. 739 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Het perceel n0. 740 behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 741 tot en met n0. 749 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 750 tot en met n0. 771 behooren tot de gemeente Baarle-Nassau.

De perceelen van en met n0. 772 tot en met 792 behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

De perceelen van en met n0. 793 tot en met n0. 815 behooren tot de gemeente Baarle-nassau.

De perceelen van en met n0. 816 tot en met n0. 820 zijnde het einde der Sectie A Zondereijgen behooren tot de gemeente Baarle-Hertog.

Ten slotte zijn partijen, in den aanhef van dit proces-verbaal vermeld, overeengekomen het navolgende ter opheldering hierbij te voegen en wijders te bepalen.
Dat door de maat, welke in dit proces-verbaal voorkomt wordt verstaan Nederlandsche bunders, roeden en ellen, met uitzondering van de plaatsen, waar zulks anders mogt zijn uitgedrukt.
Dat, ten einde de scheidingen en splitsingen der perceelen te kennen de gronden der gemeente Baarle-Nassau en Baarle-Hertog op de daartoe betrekkelijke kadastrale plans door twee verschillende couleuren zullen worden onderscheiden.
Dat de misstellingen, welke later mogten worden ontdekt in dit proces-verbaal te zijn ingeslopen, wederzijds zullen kunnen worden verbeeterd, onder gehoudenheid nogthans, dat de partij, welke eene verbetering verlangt of vordert, Zijne eisch met duidelijke en wettige bewijzen vergezelt.
Aldus het tegenwoordig proces-verbaal onder goedkeuring der partijen in den hoofde vermeld, in duplo opgemaakt, ten einde bij de archieven der wederzijdsche gemeenten te worden gedeponeerd, en gesloten ten Raadhuize der gemeente Baarle-Nassau op heden den twee en twintigsten Maart, Een duizend acht honderd een en veertig.

Het Gemeente-Bestuur     Het Gemeente-Bestuur
van Baarle-Hertog       van Baarle-Nassau

(geteekend) R. VAN LIER.   (geteekend) A. N. VAN GELS.
( id. ) T. B. VAN DIJCK.   ( id. ) A. VAN BAAL.
( id. ) J. T. LIBBRECHTS.   ( id. ) GöLLNER, Secr.


Accordeert met het origineel

De Secretaris der gemeente Baarle-nassau
(geteekend) GöLLNER.